Address: 20701 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85255